Мэргэжил

  Тоо Дундажнас Ажилласандундаж  жил Мэргэжлийнзэрэг

Удирдах албан хаагчид

  Удирдах боловсон хүчин

  2        35           10  

  Санхүү

  1        30            9

  Инженер техникийн      ажилтан

  Цахилгааны инженер

  3        32            8

  Дулааны инженер

  1        28            5

  Технологийн инженер

  1        23            1

  Сантехникийн инженер

  Хэмжүүр автоматикийн инженер

  1        21            1

  Реле хамгаалалт тавил тооцооны инженер

  Холбооны инженер

  1        22            1

  Барилгын инженер

  1        28            5

  Зохион бүтээгч инженер

  Цахилгааны техникч

  1        22            3

  Барилгын техникч

  1        25            3

  Бусад

  1        23            1

  Хэсгийн дүн

 14     27.7          5.2

Үүнээс

  Зөвлөх

 инженер

  1        42           18

 Мэргэшсэн    инженер

 Тэргүүлэх төсөвчин

 Мэргэшсэн  төсөвчин

 

 

Мэргэжлийн ажилчид

 Цахилгааны монтёр

  15        28            5

 Тоноглолын засварчин

  10

       27

           6

 Гагнуурчин

  1        27            3

 Токарчин

 Кранист

  1        48           23

 Сантехникч

 Оосорлогч, дохиочин

  1        26            3

 Өрлөгө дулаалгын засварчин

  3

       26

           3

 Мужаан

 Бусад

 Хэсгийн дүн

  31     28.03          5.5